9. Hukuk Dairesi – Hafta Tatili, Resmi Tatiller, Trafik Cezalarının Ödenmesine İlişkin Karar

9. Hukuk Dairesi         2017/21680 E.  ,  2017/11166 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, milli bayram ücreti trafik cezası ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı isteminin özeti:
Davacı vekili, davacının davalı işverenlikte 16/12/2011-30/04/2012 ve 01/07/2012- 31/01/2013 tarihleri arasında çalıştığını, haftanın her günü 08:00’da işe başlayarak 15-16 saat ç alıştığını, cumartesi-pazar günlerinde ve milli bayramlarda da çalıştığını, bir kısım işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek ücret, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti, trafik cezasından kaynaklanan alacaklarını istemiştir.
B)Davalı cevabının özeti:
Davalı vekili, dava dilekçesindeki çalışma sürelerinin insan tabiatına uymadığını, davalıda gece 24:00’a dek çalışılmasının mümkün olmadığını, ayrıca davalıda dini-milli bayramlar ile hafta tatillerinde de çalışılmadığını, zamanaşımının gerçekleştiğini, iddia ve taleplerin yersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
C)Yerel Mahkeme kararının özeti:
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacı vekili müvekkilinin 16/12/2011 -30/4/2012 1/7/2012-31/1/2013 tarihleri arasında çalışma iddiasında bulunmuşsa da celp edilen sigorta kayıtlarında davacının davalı işyerinden hizmetinin 12/7/2012- 31/1/2013 tarihleri arasında bildirildiği 21/12/2012 tarihinden sonra dava dışı Baynak uluslararası nakliyat isimli işyerinde çalışmasının bulunduğu ve 21/12/2012-31/1/2013 tarihleri arasında aynı anda iki işyerinde sicil kaydının bulunduğu, ibraz olunan takometre kaydının incelenmesinde, tako kayıtlarının 1/7/2012 -17/12/2012 tarihleri arasında devam ettiği, görülmüş olup, davacı vekilince beyan edilen ilk dönem çalışması tanık dahil herhangi bir delille ispatlanamadığından ve SGK kayıtlarında iddia edilen dönemlerde başka işyerlerinde kayıt bulunduğu anlaşıldığından, davacının 1/7/2012-31/1/2013 tarihleri arasında çalışmış olduğu kabul edilerek, ücret alacak talebine ilişkin olarak, davacının ücretinin ödendiğini gösteren bordro ödeme belgesi ve banka kaydı ibraz edilmediğinden, yapılan emsal ücret araştırmaları çerçcevesinde kabul edilen net 1600 TL. ücret karşılığı 4800 TL. ücret alacağının bulunduğu kabul edilerek, bu miktar üzerinden ücret alacak talebinin kabülüne fazla mesai alacak talebine ilişkin olarak, davacının fazla mesai alacağına ilişkin takometre tanıklar beyanları dışında davacı iddiasını destekleyen herhangi bir delilin bulunmaması ocak 2013 dönemi ilişkin takometre kayıtlarının me vcut olmaması tanıklardan Yahya’nın mart 2011 tarihinden itibaren yaklaşık l yıl tanık Süleyman’ın, 2013 yılı 15 haziranından itibaren yaklaşık 2,5 ay (sigortasız) çalıştığı ümitin ise 2011 yılı sonundan itibaren yaklaşık olarak 11 ay çalıştığı beyan edilmiş olup, belirlenen bu süreler davacının takometre kayıtları ile ispat edilen çalışma dönemine denk geldiğinden ve Yahya ve Süleyman’ın, çalışma dönemininde davacı çalışma dönemine denk gelmemesi nedeni ile takometre kaydında yer alan 1/7/2012-31/12/2012 dönemlerine ilişkin olarak, bilirkişi raporunda belirlenen miktar üzerinden tako kaydına dayanmasınedeniyle hakkaniyet indirimi yapılmaksızın bu miktarın kabülü ile milli bayram hafta tatili alacak talebine ilişkin olarak, yine tako kayıtlarında belirlenen tespitlere nazaran hesaplanan hesap bilirkişi raporundaki miktar üzerinden hakkaniyet indirimi yapılmaksızın kabülü ile, trafik ceza ücret alacağına ilişkin olarak trafik ceza tutanaklarının neye göre kesilmiş olduğu ispatlanamadığından bu alacak talebinin reddine, her ne kadar kısa kararda hafta tatili alacağı 917,11 TL. olarak geçmiş ise de, daktilo hatasından kaynaklandığı anlaşılmış olup, bilirkişi raporunda da tespit edilen oran üzerinden hafta tatili alacağı 971,11 TL. olarak düzeltilerek hüküm kurulduğu gerekçesi ile trafik cezasından kaynaklı alacak haricindeki taleplerin kabulüne karar verilmiştir.
D)Temyiz:
Karar süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
E)Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Hafta tatili ücreti bakımından, kısa kararda 917,11 TL., gerekçeli kararda ise 971,11 TL. olarak olarak yazılmıştır. Gerekçeli kararda 1 ile 7 rakamlarının yer değiştirmesinin daktilo hatası olduğu açıklanmıştır. Kısa karar ile gerekçeli karar arasında bu şekilde çelişki yaratılması, kabule göre, hatalıdır.
3-Davacının iş aktinin son bulma tarihi bakımından, takeometre kayıtları 17/12/2012 tarihine dek sunuludur. 2013 yılındaki iş aktinin sonlanışına ilişkin tanık beyanı bulunmamaktadır. Davalı işyerini terke, devamsızlığa ilişkin tutanak bulunmamaktadır. Davalının iş aktinin sonlanma tarihini neden 31/01/2013 olarak bildirdiğine, davacının hangi tarihten itibaren artık fiili çalışmasının bulunmadığına dair açıklaması bulunmamaktadır.
Davalı vekilinin temyiz dilekçesinde davacının 21/12/2012 tarihine dek çalıştığı belirtilmiştir. Davalı vekili, takeometrelerin başka işçilerin de kullanımını içerdiği savunmasını ispatlayamamıştır. Takeometre çözümüne dair bilirkişi raporunda takeometreler 17/12/2011 tarihine kadar davacıya ait olduğundan bahisle incelenmiştir. Hizmet dökümünde çıkış tarihi 31/01/2013’tür ve bu tarih çıkış tarihi olarak kabul edilmiştir.
Dava dilekçesinde 31/01/2013 tarihinde davacının iş aktini haklı feshettiği belirtilmesine rağmen 21/12/2012 tarihine kadar Baynak Şirketi’nde sigorta kaydı olduğu görülmektedir. Bu tespitler karşısında davacı asıl bizzat celbedilip, nasıl olupda 2 şirkette birden çalıştığı sorularak, davalı tarafa da neden davacının çalışmadığını savunduğu 21/12/2012 tarihinden itibaren 31/01/2013 tarihine kadar hizmet döküm cetvelinde görünen şekilde Aralık 2012 ayı için tam gün prim ödemesi yapıldığı, Ocak 2013 için ise önce “asıl belge türü” başlığı altında 30 gün prim ödemesi ve “ek belge türü” başlığı altında yine 2013 Ocak ayı için “sıfır” prim gösterildiği ve neden çıkışının 31/01/2013 tarihinde gösterilerek “eksik gün bildirim nedeni”nin hizmet dökümünde neden “kod 21, ücretsiz izin” olarak gösterildiği ve çıkışının neden 31/01/2013 tarihi itibari ile yapıldığı açıklatılmalı, gerekirse tarafların açıklamalarına göre araştırma yapılarak çıkış tarihi netlikle tespit edilmelidir.
4-Fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti bakımından mükerrer hesaplama söz konusudur. Şöyle ki; hesap bilirkişi raporuna esas alınan, takeometre bilirkişi raporunda hesaplanan toplam 631 saat fazla mesai içinde hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil çalışmaları da bulunmaktadır. Hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücretine de ayrıca hükmedildiğinden, hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günlerinde 7,5 saate (dahil) kadar olan çalışmalar bakımından mükerrer hesaplama yapıldığının gözetilmemesi hatalıdır. Hafta tatili, ulusal bayram genel tatil günlerinde 7,5 saate (dahil) kadar olan çalışmalar fazla mesai hesabında dışlanmalıdır.
F)SONUÇ:
Temyiz olunan kararın yukarda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde ilgilisine iadesine, 22/06/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.