9. Hukuk Dairesi – İhbar Tazminatı ve Fazla Çalışma Ücretlerinin Ödenmesine İlişkin Karar

9. Hukuk Dairesi         2017/21400 E.  ,  2017/9925 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA : Davacı, ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davalılardan … Elektrik Dağıtım A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davalılardan …’ın ihale ile hizmet alım-satımı yaptığı işyerinde 07.09.2006-28.02.2007 tarihleri arasında belirsiz süreli iş akdiyle kaçak elektrik kullanma tespit ekip personeli ve sayaç okuma işinde çalışırken iş akdinin haksız ve bildirimsiz olarak feshedildiğini, çalıştığı süre içerisinde yasada öngörülen çalışma saatlerini aşan süre için hak ettiği fazla mesai ücretinin verilmediğini, Cumartesi günleri dahil haftanın 6 günü çalıştığını, en son aylık net 600,00 TL. ücret aldığı halde SGK nezdinde ücretinin düşük gösterildiğini, çalıştığı bayram ve genel tatil ücretlerinin ödenmediğini, …’ın asıl işveren olarak tüm tazminat ve alacaklardan sorumlu olduğunu iddia ederek ihbar tazminatı, ücret alacağı ve fazla mesai alacağının davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı … vekili, husumet itirazında bulunduğunu, davacının davalı kurumla herhangi bir iş ilişkisi ve iş akdinin söz konusu olmadığını, diğer davalı çalışanı olması dolayısıyla ödenmeyen ücret veya başka bir alacağı varsa bundan idarenin sorumluluğunun söz konusu olmadığını, savunarak açılan davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı … İnş. Ltd. Şti. yapılan tebligata rağmen duruşmalara katılmadığı gibi dosyaya cevap dilekçesi de sunmamıştır.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir. Bu karar Dairemizin 2012/394 E., 2014/5121 K sayılı ilamı ile bozulmuştur. Bozma ilamında özetle:” 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı … vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı …, davacının ücretinin yüksek belirlendiğini belirterek buna ilişkin iş sözleşmesi ve SGKbelgeleri ibraz etmiştir. Davacı ise net 600,00 TL. ücret aldığını belirtmiştir. Davacı tanıklarından … davacının asgari ücret aldığını, diğer davacı tanığı ise aynı yönde, davalı ile davası bulunmakla ve davacı talebini de aşarak davacının 650,00 TL. ücretle çalıştığını belirtmiştir. Mahkemece; yukarıdaki ilke kararı doğrultusunda davacının vasıflı bir işçi olup olmadığı tespit edilerek meslek kuruluşlarından ücret araştırması yapılmalıdır. Yine davacının iş sözleşmesi, SGK belgeleri, ücretlerin ödenme şekli, meslek kuruluşlarından yapılan ücret araştırmaları birlikte değerlendirmeye tabi tutularak davacının ücreti belirlenerek işçilik alacakları hüküm altına alınmalıdır.
3-Somut olayda; olağan dışı çalışma iddiasının ispat külfeti davacı işçide olup, ispata yönelik olarak dinlenen tanıkların aynı yönde açtıkları davaları bulunduğu ve bu tanıkların kendi beyanlarından fayda sağlayacağı ve dosyada başka bir delil de bulunmadığı gözetilerek fazla mesai talebinin reddi gerekirken kabulü hatalıdır. Kaldı ki kabule göre, ıslaha karşı süresinde zamanaşımı definde bulunulmuş olup, bu definin değerlendirilmemesi de hatalıdır.”gerekçesiyle bozulmuştur.
Mahkemece bozmaya uyularak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı … Elek. Dağ. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Karar başlığında dava tarihinin 22.02.2011 yerine 10.04.2014 olarak yazılması mahallinde düzeltilebilecek maddi hata niteliğinde olduğundan bozma sebebi yapılmamıştır.
2-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir.
3-Mahkemece karar gerekçesinde belirtildiği üzere fazla mesai talebinin hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda reddedilmesi gerekirken kabulü usuli kazanılmış hakkın ihlali olup hatalıdır.
4-Hüküm altına alınan alacakların net mi, yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesi HMK. nun 297/2. maddesine aykırı olup, bu durumun infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 06.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.