9. Hukuk Dairesi – Mali Sorumluluk Tazminatına İlişkin Karar

9. Hukuk Dairesi         2017/21948 E.  ,  2017/11080 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı vekili tarafından verilen 09.05.2017 havale tarihli dilekçede, Dairemizin 28.03.2017 tarih, 2017/3579 E ve 2017/5236 K sayılı onama kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur.
Dairemizce davacının temyiz itirazları gözden kaçırılarak onama kararı verilmesinin maddi hataya dayandığı anlaşılmakla, Dairemizin 28.03.2017 tarih, 2017/3579 E ve 2017/5236 K sayılı onama kararının ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmiştir.
Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, davalı kurumda 17.10.1988 tarihinden itibaren çalıştığını halen SSK İlaç Fabrikasında depocu olarak görev yaptığını, sendika üyesi olan davacıya yaptığı işe göre Toplu İş Sözleşmesinin 22.maddesi uyarınca mali sorumluluk tazminatı ödenmediğini, TİS 22 maddeye göre nakit veya nakit yerine geçen kıymet sorumlularına aylık ücretlerinin %25 i oranında mali sorumluluk tazminatı verilir şeklinde düzenleme getirildiğini, aynı şekilde 1987 yılında yayımlanan 14 sayılı genelgenin mali sorumluluk tazminatını düzenleyen 13. maddesinde de toplu iş sözleşmelerinde nakit veya nakit yerine geçen kıymet sorumlularına aylık ücretlerinin %25 i oranında ödenmesi öngörülen bu tazminatın sadece baş veznedar, veznedar, tahsildar, ambar memuru, depo memuru, veznedar yardımcılığı ve %20 ilaç bedellerinin tahsilinde fiilen görevli işçilere ödeneceğinin açıklandığını, kuruma ait depoda fiilen görevli olan davacıyı TİS 22. maddesi düzenlemesine aykırı olarak ödenmeyen mali sorumluluk tazminatı olduğunu ileri sürerek, mali sorumluluk tazminatı alacağının tahsilini istemiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının halen görev yaptığı müdürlükten fiilen yapmış olduğu görevin ne olduğunun sorulmuş olup, yapmış olduğu görev itibarıyla mali sorumluluk tazminatı ödenmesine esas depo ve arşiv sorumluluğu gibi itibarıyla mali sorumluluk tazminatı ödemesine esas depo ve arşiv sorumluğu gibi hesap vermekle ilgili herhangi bir zimmetin bulunup bulunmadığının bildirilmesinin istendiğini, alınan 3.5.2010 tarihli cevabi yazıda ilgilinin görevinin genel olarak belirtildiğini ve üzerinde hesap vermekle ilgili olarak herhangi bir zimmet bulunmadığının bildirildiğini, Kamu-İş ile Tez-Koop İş arasında 1.1.2009 ile 31.12.2010 tarihleri arasında uygulanmak üzere 22.12.2009 tarihinde imzalanan SGK ve Bağlı İşyerleri Toplu İş Sözleşmesinin “Mali Sorumluluk” tazminatı başlıklı 22. maddesi gereğince nakit veya nakit yerine geçen ifadesinin para çek senet gibi değerleri içerdiğini, mali sorumluluk tazminatı Sayıştay’a hesap vermekle sorumlu saymanlara vezne açığından sorumlu veznedarlara ve bu nitelikte görev yapan personele yapılan bir ödeme olduğunu, davacının yapmış olduğu görevin ise bahsi geçen görevler niteliğinde olmadığından mali sorumluluk tazminatının verilmesinin mümkün bulunmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemenin davanın kabulüne yönelik önceki kararı 7. Hukuk Dairesi’nin 05.09.2013 Gün, 2013/5717 Esas, 2013/13903 Karar sayılı ilamıyla davacının çalıştığı işyerinden ya da davalı kurumdan mali sorumluluk tazminatı alan işçilerin ücret bordroları getirtilerek davacının tam olarak ne iş yaptığı belirlenmeden davacının yaptığı iş itibari ile hatalı yanlış iş yapması halinde mali sorumluluğunun bulunup bulunmadığı, ücretinden kesinti yapılıp yapılmadığı genel olarak hatalı işlemlerin yapılması durumunda kimlerin sorumlu olduğu araştırılmadan eksik inceleme ile karar verilmesinin hatalı olduğu gerekçesiyle bozulmuş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının mali sorumluluk gerektiren işlerde çalıştırılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davacı temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
Taraflar arasındaki uyuşmazlık 01.03.2006 tarihinde sendikaya üye olan davacının Toplu İş Sözleşmesi’nin 22. maddesinde yer alan mali sorumluluk tazminatından yararlanıp yararlanmayacağı noktasındadır.
Toplu İş Sözleşmesi’nin 22. maddesi “Nakit veya nakit yerine geçen kıymet sorumlularına aylık ücretlerinin %25 (Yüzdeyirmibeş)’i oranında mali sorumluluk tazminatı verilir” düzenlemesini içermektedir. Maddede bu tazminattan kimlerin yararlanması gerektiği açık olmamakla birlikte davalı Kurum’un kaldırıldığı bildirilen ancak dosyada bulunan Kurum yazılarına göre halen aynı genelgenin ilgili maddesi kapsamında işlem yapılması gerektiği belirtilen 20.01.1987 tarih 14 sayılı genelgesinin 13. maddesinde “Toplu İş Sözleşmelerinde nakit veya nakit yerine geçen kıymet Sorumlularına aylık ücretlerinin %25’i oranında ödenmesi öngörülen bu tazminat, sadece Başveznedar, Veznedar, Tahsildar, Ambar Memuru, Depo Memuru, Veznedar Yardımcılığı ve %20 İlaç bedellerinin tahsilinde fiilen görevli işçilere ödenir” düzenlemesi bulunmaktadır.
Davacı da depo görevlisi olarak çalıştığını iddia etmiştir. Bozma öncesi dinlenen davacı tanıkları da davacının depo görevlisi olarak çalıştığını, depoya optik faturalar, eczane faturalarının geldiğini bunları alınıp ayrıldığını ve muhafaza edildiğini beyan etmişlerdir.
Uyulan bozma kararı doğrultusunda davacının yaptığı iş itibariyle hatalı yanlış iş yapması halinde mali sorumluluğunun bulunup bulunmadığı davalıya sorulmuş, davalı davacının 01.10.2007 öncesi hangi birimde çalıştığı konusunda bir cevap vermediği gibi, davacının 01.10.2007-09.12.2009 depo ve arşivde çalıştığını belirtmiş ancak çalıştığı sürelerde mali sorumluluk gerektiren işlerde çalıştırılmadığı şeklinde cevap vermişse de sadece davalının verdiği tek taraflı cevabın hükme esas alınamayacağı açıktır.
Buna göre bozma öncesi dinlenen davacı tanık beyanları, genelgenin 13. maddesi dikkate alındığında davacının depo görevlisi olarak çalıştığı dönem için TİS m.22’de yer alan mali sorumluluk tazminatına hak kazanacağı, davacının sendikaya üye olup bunun işverene bildirildiği tarihten itibaren ve depo görevlisi çalıştığı dönem için hesaplama yapılarak alacağın hüküm altına alınması gerekirken hatalı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi bozma nedenidir.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 22.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.