İŞKUR’a Bildirim Zorunlu! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor ve Başladı, 4 Bin 380 Lira…

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme. Bugün resmen başladı. İŞKUR’a bildirmek zorunlu. En düşük ödeme bin 752, en yüksek ise 4 bin 380 lira.Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları belirlenen internet adreslerine yapılacak. Ödemeler hesaba yatacak. Peki kısa çalışma ödeneği kesilir mi?Başvurular nasıl yapılacak? Ne kadar süre ile ödenir?

Son yıllarda piyasanın karşı karşıya kaldığı ekonomik dalgalanmalarda, doğal afet ve yaşanan olağanüstü durumlarda can simidi olarak kullanılan kısa çalışma ödeneğinde yeniden düzenlenen şatlar belli oluyor. 

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Yazarımız Mert Nayır yazdı…

Özellikle virüs salgını nedeniyle kamu kurumlarında ki personel azaltılması ve toplu ortamlara girilmesi sakıncalı olduğu için tüm başvuru süreçleri online ortamda yürütülecek.Bu hafta içerisinde başvurular başlayacak ama kafalar karışık, cevap bekleyen sorular çok…

Peki nedir bu Kısa Çalışma Ödeneği?

 Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.  

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir. Başvuruların işyerine gidilmeden de belge üzerinden hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir. 

Uygunluk Tespitine Yönelik Genel Bilgiler

Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca alınan kararlar uyarınca, Bakanlığımız İş Müfettişlerince Kurumumuz Yönetim Kurulunca alınan Covid-19 Sebebiyle Yapılacak Kısa Çalışma Uygulaması Kararı uyarınca yapılacak uygunluk tespiti incelemelerinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır; ·   Tüm incelemeler mahalline gidilmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında veya Grup Başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin gerçekleştirilecektir.·   İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğunun değerlendirilmesi halinde, ivedilikle işverenler ile irtibata geçilerek, söz konusu eksik evrakların elektronik ortamda intikal ettirilmesi istenecek ve inceleme evrak bazında ivedilikle tamamlanacaktır. ·   Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde, işyerlerinin sadece bu kapsamda olup olmadığına ilişkin belgeler yeterli olacaktır. ·   İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti incelemelerinde ise, durumu ortaya koyacak ilgili belgeler yeterli olacaktır. ·   Uygunluk tespitine ilişkin olarak Bakanlığımız İş Müfettişlerince rapor niteliğinde yazı düzenlenecektir. Söz konusu yazı ve ekleri, Kurumumuz İl Müdürlüklerine Kep adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek olup ıslak imzalı hali ise işyerlerinin dosyasında muhafaza edilmek üzere bilahare gönderilecektir.   Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri ile ilgili olarak yapılan uygunluk tespiti işlemi, Kanunda düzenlenen asgari ve azami süreler ile birlikte, idari tasarrufun süresi ile sınırlı olup idari tasarrufun sona ermesi ile kısa çalışma uygulaması da kendiliğinden sona ereceği dikkate alınmalıdır. 

  İşverene Kısa Çalışma Talebinin Sonucunun Bildirilmesi  

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu, İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işverene, İŞKUR tarafından bildirilir. İşveren de durumu, işyerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir. İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır. Kısa çalışma talebi uygun bulunan işveren Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek gönderir. Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işverenlere başvurularının sonucu, elektronik posta yoluyla taleplerini gönderdikleri adrese yapılır. Talebi uygun bulunan işverenler, Kurumca bildirilen sürede Kısa Çalışma Bildirim Listesini güncelleyerek başvuru yaptıkları İŞKUR biriminin elektronik posta adresine gönderir.

 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi, Miktarı ve Ödenmesi 

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. 

 Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.

 Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilir. 

Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir. Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.

 Kısa Çalışma Ödeneği Kapsamında Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsili 

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.

 Kısa Çalışma Ödeneği Alınan Süre İçin Ödenen Primler İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz. 

Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.  Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir. 

İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır. 

Kısa Çalışma Başvurularında Kullanılacak Elektronik Posta Adresleri
Sıra NoÇalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/Hizmet MerkeziElektronik Posta Adresi
1Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]        
2Ceyhan Hizmet Merkezi      [email protected]
3Kozan Hizmet Merkezi      [email protected]
4Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
5Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
6Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   [email protected]
7Patnos Hizmet Merkezi      [email protected]
8Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
9Amasya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
10Altındağ Hizmet Merkezi      [email protected]
11Çankaya Hizmet Merkezi      [email protected]
12Sincan Hizmet Merkezi      [email protected]
13Ostim Hizmet Merkezi      [email protected]
14Polatlı Hizmet Merkezi      [email protected]
15Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
16Alanya Hizmet Merkezi      [email protected]
17Manavgat Hizmet Merkezi      [email protected]
18Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
19Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
20Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacali[email protected]
21Kuşadası Hizmet Merkezi      [email protected]
22Nazilli Hizmet Merkezi      [email protected]
23Söke Hizmet Merkezi      [email protected]
24Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
25Bandırma Hizmet Merkezi      [email protected]
26Edremit Hizmet Merkezi      [email protected]
27Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
28Batman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
29Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
30Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
31Bingöl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   [email protected]
32Bitlis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
33Bolu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
34Burdur Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
35Bucak Hizmet Merkezi      [email protected]
36Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
37Gemlik Hizmet Merkezi      [email protected]
38İnegöl Hizmet Merkezi      [email protected]
39Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
40Biga Hizmet Merkezi      [email protected]
41Çankırı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   [email protected]
42Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
43Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
44Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   [email protected]
45Düzce Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
46Edirne Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
47Keşan Hizmet Merkezi      [email protected]
48Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
49Kovancılar Hizmet Merkezi     [email protected]
50Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
51Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  kisacalisma.erzur[email protected]
52Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   [email protected]
53Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
54Giresun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
55Gümüşhane Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
56Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
57Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
58İskenderun Hizmet Merkezi      [email protected]
59Iğdır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
60Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
61Bahçelievler Hizmet Merkezi      [email protected]
62Başakşehir Hizmet Merkezi      [email protected]
63Bayrampaşa Hizmet Merkezi      [email protected]
64Beyoğlu Hizmet Merkezi      [email protected]
65Büyükçekmece Hizmet Merkezi      [email protected]
66Kadıköy Hizmet Merkezi      [email protected]
67Pendik Hizmet Merkezi      [email protected]
68Sancaktepe Hizmet Merkezi      [email protected]
69Şişli Hizmet Merkezi      [email protected]
70Sultangazi Hizmet Merkezi[email protected]
71Tuzla Hizmet Merkezi      [email protected]
72Ümraniye Hizmet Merkezi      [email protected]
73Bornova Hizmet Merkezi      [email protected]
74Çiğli Hizmet Merkezi      [email protected]
75Karabağlar Hizmet Merkezi      [email protected]
76Konak Hizmet Merkezi      [email protected]
77Torbalı Hizmet Merkezi      [email protected]
78Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
79Elbistan Hizmet Merkezi      [email protected]
80Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
81Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
82Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
83Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
84Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
85Kilis Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
86Kırıkkale Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
87Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
88Lüleburgaz Hizmet Merkezi      [email protected]
89Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
90Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
91Dilovası Hizmet Merkezi      [email protected]
92Gebze Hizmet Merkezi      [email protected]
93Gölcük Hizmet Merkezi      [email protected]
94Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
95Akşehir Hizmet Merkezi      [email protected]
96Beyşehir Hizmet Merkezi      [email protected]
97Ereğli Hizmet Merkezi     [email protected]
98Seydişehir Hizmet Merkezi      [email protected]
99Kütahya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
100Tavşanlı Hizmet Merkezi      [email protected]
101Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
102Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
103Akhisar Hizmet Merkezi      [email protected]
104Salihli Hizmet Merkezi      [email protected]
105Soma Hizmet Merkezi      [email protected]
106Turgutlu Hizmet Merkezi      [email protected]
107Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
108Kızıltepe Hizmet Merkezi      [email protected]
109Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
110Anamur Hizmet Merkezi      [email protected]
111Erdemli Hizmet Merkezi      [email protected]
112Silifke Hizmet Merkezi      [email protected]
113Tarsus Hizmet Merkezi      [email protected]
114Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
115Fethiye Hizmet Merkezi      [email protected]
116Milas Hizmet Merkezi      [email protected]
117Muş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
118Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
119Niğde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
120Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
121Fatsa Hizmet Merkezi      [email protected]
122Ünye Hizmet Merkezi      [email protected]
123Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
124Kadirli Hizmet Merkezi      [email protected]
125Rize Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
126Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
127Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
128Bafra Hizmet Merkezi      [email protected]
129Çarşamba Hizmet Merkezi      [email protected]
130Şanlıurfa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
131Akçakale Hizmet Merkezi      [email protected]
132Siverek Hizmet Merkezi      [email protected]
133Viranşehir Hizmet Merkezi      [email protected]
134Siirt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
135Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
136Şırnak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
137Cizre Hizmet Merkezi      [email protected]
138Silopi Hizmet Merkezi      [email protected]
139Sivas Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
140Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
141Çerkezköy Hizmet Merkezi      [email protected]
142Çorlu Hizmet Merkezi      [email protected]
143Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
144Erbaa Hizmet Merkezi      [email protected]
145Turhal Hizmet Merkezi      [email protected]
146Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
147Sürmene Hizmet Merkezi      [email protected]
148Vakfıkebir Hizmet Merkezi      kisacalisma.vakfikebi[email protected]
149Tunceli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
150Uşak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
151Van Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
152Erciş Hizmet Merkezi      [email protected]
153Yalova Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
154Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü  [email protected]
155Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü   [email protected]
156Karadeniz Ereğli Hizmet Merkezi     [email protected]

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.