Referanslarımız

 
 

Biz, sizleri; dinler, gözlemler ve ölçümleriz. Tecrübe ve donanımlarımızla, yasal mevzuat çerçevesinde işgücü yönetimi açısından, yarınlarınızın dününüzden daha sağlam temeller üzerinde, daha etkin ve kazançlı olmasını sağlarız.

“Personel ve özlük işleri” süreçlerine ilişkin 15 yıla yaklaşan deneyimimizi, “Sosyal Güvenlik Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi” markasıyla daha geniş kapsamlı ve daha üretken çalışma metodolojileri ile Kurumsal bir kimlikte 2008 yılında hizmetinize sunduk.

Size Neler Sağlarız?

4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu,4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ve Uygulamaları hususunda yapılması gereken yükümlülüklerin ve işverene verimlilik kazandıracak etkin sistemlerin kurulmasını sağlar,

Siz, işveren ve yöneticilerin, bu yükümlülükler çerçevesinde, mevcut ve yeni süreçlere adaptasyonlarını hızlandırarak, mevzuatın yanlış yorumlanması ve zamanlama hataları sonrasında firmanızın idari yaptırımlarla işgücü maliyetlerinin artmasını engelleriz.

Amacımız

Personel ve özlük işlemlerine ilişkin hataları ve eksikleri tespit edip; bilgi,deneyim ve yetkinliğimizle yasal mevzuatın doğru şekilde yorumlanıp uygulanmasını sağlamaktır.

Uzmanlık Alanlarımız

Bireysel ve kurumsal üyelerinin, personel yönetimi hususunda, tüm yasal mevzuat çerçevesinde, ihtiyaç duydukları süreçleri ve uygulamaları en üst düzeyde tutan yönetim şekliyle ve kendine has politikasıyla
şekillendirmektedir.

Desteklerimiz

Sunduğumuz hizmetleri kısa, orta ve uzun vadeli olarak düşünebilirsiniz.

 • Kısa vadede, bireysel ve kurumsal üyelerinin gereksinimlerini gideririz.
 • Orta vadede, şirketlerin uygulamadaki ihtiyaçlarını tespit eder ve çözüm önerileri sunarız.
 • Uzun vadede ise şirketlerin değişen yasal mevzuat karşısında güncel kalmalarını sağlar ve desteklerimizi sürdürürüz.

Neler Yapıyoruz

 • Pdks Sistemi ve Çalışma Düzeninin Kurulumu Firmadaki Personel Yönetiminin Disipline Edilmesiyle İlgili İşyeri Yönetmelik ve Prosedürlerin Hazırlanması
 • Özlük Dosyaları ve İlgili Evrakların Denetimleri
 • İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıklar
 • İş akdi fesih işlemleri
 • Personel tutanakları, bildirimleri, ilanları ve dilekçe örnekleri
 • İş akdi fesih bildirimleri
 • İhtarname ve savunma istemi ile ilgili süreçler
 • İbraname ve ödeme pusulalarının hazırlanması
 • SGK ve İşkur ve Çalışma Müdürlüğündeki teftiş süreçleri
 • SGK ve İşkur ve Çalışma Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları ve itirazlar
 • Türkiye İş Kurumu tarafından yapılacak bildirimler, uygulamalar vebtakibindeki yazışmalar
 • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak bildirimler,uygulamalar ve takibindeki yazışmalar
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü, İş
 • Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü v.b.) tarafından yapılacak bildirimler,uygulamalar ve takibindeki yazışmalar
 • İşverenin sorumluluğu ve yükümlülükleri
 • İş kazası ve meslek hastalığı durumunda hazırlanacak belge örnekleri ve yazışmalar
 • Ücret ödemeleri
 • Ücretten sayılan yan hakların ödeme süreçleri
 • Ücretten yapılan kesintiler
 • Gelir vergisinden istisna edilen ödemeler
 • Sakatlık indirimi bildirimi
 • Çıkışişlemlerinde tazminat, yıllık ücretli izin ve diğer hakedişlerin ödemeleri
 • İşverene sağlanan sigorta primi desteği ve uygulamaları
 • İşverenlere sağlanan gelir vergisi stopajı desteği ve uygulamaları
 • Performans değerlendirme sonuç bildirimlerinin Kanun açısından uygunluğu
 • Yazılı uyarı (ihtar) bildirimleri
 • Hazırlanan tutanaklar
 • Hafta tatili çalışması ve ücretlendirmesi
 • Yıllık ücretli izin uygulamaları
 • Ulusal Bayram ve Genel tatil günü çalışma bildirimleri
 • Mazaret izinleri (ücretli, ücretsiz) uygulamaları
 • Analık izin uygulamaları
 • Kanun’da belirtilen diğer izinler
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
 • Acil durum önlemleri
 • Meslek hastalıkları ve iş kazaları
 • İşyerine ait risk analizi ve alınacak tedbirler
 • SGK aylık prim bildirgeleri
 • Eksik gün bildirimleri (Ek-10)
 • İşe giriş ve işten ayrılış bildirimleri
 • Engelli personel istemi ve bildirimleri
 • Aylık iş gücü çizelgelerinin bildirimleri
 • Yabancı uyruklu personel izin başvuruları, takibi ve bildirimleri
 • (Çalışma izni, oturma izni ve prim bildirimi)
 • Muhasebe hesaplarındaki personel gider kayıtlarının denetimi
 • Asgari işçilik hesaplamalar
 • Sosyal Güvenlik Kurumu sigorta primi fark işçilik bildirimlerininbincelenmesi, takibi ve itirazları
 • İhale konusu işlerle ilgili teminat çözümleri ve İlişiksizlik belgesi alınması
 • Asgari işçilik süreçleri ile ilgili SGK Rehberlik ve Teftiş Kurulunda ki kayıt ve inceleme süreçleri